Vernieuwen met Draagvlak

KNMP

De KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers, kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om medicatieveiligheid in Nederland te verbeteren. Eén van de belangrijkste knelpunten van medicatieveiligheid was niet goed of niet optimaal functionerende Apotheek Informatie Systemen (AIS). De oorzaak daarvan lag in het niet goed aansturen van en regievoeren op de leveranciers van de AIS-en, waardoor er vaak een mismatch ontstond tussen de gewenste en geleverde functionaliteiten.

Met de wetenschap dat Nederland een heleboel openbare-, ziekenhuis en ketenapotheken en veldpartijen als NVZA kent, die allemaal een mening hebben over de oplossingsrichting, besloot het KNMP een visietraject te starten. Met dit visietraject zou een gezamenlijk gedragen mening gevormd moeten worden over de oplossing van dit complexe probleem.

Vervolgens is Forugy gevraagd dit proces te faciliteren, waarbij gedragenheid en effectiviteit van de sector brede visie en oplossingsrichting randvoorwaardelijk waren. Forugy heeft drie sector brede themagroepen gevormd, die allerlei stellingen geformuleerd hebben. Deze stellingen zijn na grondige toetsing en selectie voorgelegd in een ervariumsessie waar ruim 40 vertegenwoordigers vanuit de sector aanwezig waren. Deze hebben tijdens deze sessie op de stellingen gestemd en gediscussieerd over de resultaten, met als resultaat een uniek sectorbreed gedragen visiedocument. Dit visiedocument is vervolgens de opmaat geweest voor allerlei maatregelen ter verbetering medicatieveiligheid, waaronder de vorming van een regieorganisatie onder de KNMP.

*opdracht uitgevoerd via Atos Consulting

KNMP foto 1                     KNMP foto 2