Vernieuwen met Draagvlak

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek stond een paar jaar geleden aan de vooravond van een nieuwe meerjaren-strategie. Binnen de Koninklijke Bibliotheek werd al enige tijd gesproken over de koers die ingezet diende te worden, digitaal en zo ja, onder welke condities? Hoe gaan we om met de fysiek collectie? Hoe bouwen we een digitale collectie op?

Om een eenduidig gedragen en vernieuwende strategie te realiseren is Forugy* gevraagd het proces totstandkoming strategie te faciliteren. Hiervoor zijn vervolgens zo’n 120 stellingen in zes thema’s geformuleerd en vervolgens in een ervariumsessie aangeboden aan de directie en midden management. Zij hebben op deze stellingen gestemd en gediscussieerd over de resultaten van de stemronden. Het resultaat was een meerjaren-strategie die niet zozeer vernieuwend was, maar wat wel duidelijke keuzes bevatte, die gedragen werden en waarmee de organisatie haar omwenteling kon realiseren.

*opdracht uitgevoerd via Atos Consulting

KB foto